Tuesday, June 29, 2010

ایرانی - ایرانی‌الاصل

هر ایرانی حق شرکت در تمام انتخابات را دارد.
ایرانی یعنی کسی که هنگام تولد پدر یا مادرش ایرانی باشند و برای چنین فردی باید شناسنامه ایرانی صادر شود.

نخست وزیر یا رییس جمهور باید ایرانی‌الاصل باشد.
ایرانی‌الاصل یعنی کسی که هنگام تولد پدر و مادر و پدربزرگ و مادربزرگ پدری و پدربزرگ و مادربزرگ مادری اش ایرانی باشند.

پ.ن: تعریف‌ها از من است و جنبه حقوقی ندارد.

No comments:

Post a Comment