Tuesday, June 15, 2010

جاودان خاک ایران


بدان امیدم که فردا
سر زند خورشید زندگی‌ها
روشنی بخشد این سرزمین را
سر زند صبح زیبا

دو روز این زندگانی
فقط برای دل ما شرر گشت
چون که دل شیشه و غصه سنگ است
زندگانی شرر گشت

بپاخیزید ای جوانان
که به راه وطن دهیم جان و ایمان
پاک و زیبا کنیم خاک ایران
خاک ایران ویران
تا شود دشمن میهن ما
خار و زار و پریشان

بدان امیدم که فردا
سر زند خورشید زندگی‌ها
ببرد ز رخ وطن این تیرگی‌ها
روشنی بخشد این سرزمین را
سر زند صبح زیبا


پاک و روشن شود خاک ایران
خاک ایران ویران
جاودان خاک ایران

No comments:

Post a Comment