Wednesday, June 23, 2010

یادمان باشد

یادمان باشد جمهوری اسلامی دو جناح اصلی دارد. یعنی:
1- ابراز مخالفت با یکی از این دو جناح لزوما به معنای این نیست که فرد مخالفت کننده از پایه و اساس مخالف جمهوری اسلامی است.
2- طرفداری از یکی از این دو جناح به معنای طرفداری از کلیت نظام جمهوری اسلامی است.

No comments:

Post a Comment