Friday, June 11, 2010

ماندلايم كن

آفريقايي*
در آغوشم بگیر
مرا پر از بوی تنت کن
بوی عرق
معدن را شکست بده
الماس در دهان توست
چهره‌ات شکوه شوق

آفریقایی در آغوشم بگیر
دست‌هایت را به من بده
رنگت را مي‌خواهم
سیاهم کن
یک‌رنگيت را به من بده
می‌خواهم خوب باشم
صداقت چشمانت را
شعله‌هایش را به من بده
قدرتت را
ماندلایت را به من بده

ماندلاي در بندم كن
استوار و صبور
ماندلاي آزادم كن
آگاه و دست‌نيافتي
دور

آفريقايي
در آغوشم بگیر
دست‌هایت را به من بده
قدرتت را
ماندلایت را

آفريقايي
ماندلايم كن

* براي بار دومه كه اين چند خط شعر رو تو وبلاگ مي‌ذارم

No comments:

Post a Comment