Saturday, June 19, 2010

در مجلس-2

مجلس نباید قانونی تصویب کند که اختیار قانون‌گذاری را از دست مجلس خارج کند. دولت باید تمام قوانین را اجرا کند و مجلس نباید قانونی تصویب کند که این اصل را نقض کند. مجلس نباید قانونی تصویب کند که تبعیضی بین مردم یک کشور براساس نژاد، قوم، محل تولد، محل زندگی، زبان، دین، مذهب، جنسیت، رنگ پوست و مانند این‌ها ایجاد کند. مجلس نباید قانونی تصویب کند که حق به دست گرفتن قدرت سیاسی -حق قانون گذاری و حق اجرای قانون- توسط مردم را بر اساس موارد تبعیض‌آمیز محدود کند.

پ.ن: در مجلس 1

No comments:

Post a Comment