Friday, March 19, 2010

نوروز، هميشه پيروز

در تواريخ سيستان آمده‌است وقتي که سپاهیان «قُتیبه» (سردار عرب) سیستان را به خاک و خون کشیدند، مردي چنگ‌نواز، در کوي و برزنِ شهر - که غرق خون و آتش بود - از کشتارها و جنایات «قُتیبه» قصّه‌ها مي‌گفت و اشک خونین از دیدگان آنانی که بازمانده بودند، جاري مي‌ساخت و خود نیز، خون مي‌گریست ... و آنگاه بر چنگ مي‌نواخت و مي‌خواند:

« با این همه غم
در خانه ی دل
اندکي شادی باید
که گاهِ نوروز است»

No comments:

Post a Comment