Wednesday, April 28, 2010

سکوتم را نکن باور

نبرد بر علیه دشمنان خارجی در جائیکه بکار بردن اسلحه میسر نباشد با نوشتن و در صورتیکه نوشتن ممکن نباشد با گفتار و در جائیکه گفتار هم میسر نباشد با اندیشه از طریق نمونه نمودن هستی خودم. بطوریکه دانه‌های پراگنده بذر شگفته می‌شوند و رشد می‌نمایند باید عقیده و افکار ما هم منتشر شوند و توسعه پیدا کند تا موجب پیروزی آرتش فعال دیده‌نشدنی ما گردند.
تحولی که در پایه سی‌ودو در هستی داوطلب پدید می‌آید - علیرضا امیر سلیمانی - اسناد فراماسونری در ایران - صفحه 200
شاعر: پویان
آهنگساز: اسنفدیار منفردزاده
صدا: گلشیفته فراهانی

No comments:

Post a Comment