Sunday, May 24, 2009

انسان و ايران

واقعا اگر پيروان تمام اديان آزاد بودند در ايران زندگي كنند و از تمام حقوق شهروندي برخوردار باشند، چه مي‌شد؟ چه مي‌شد اگر تنها 4 دين به رسميت شناخته نمي‌شدند و هر مرام و مسلكي در عبادت و تبليغ دين خود آزاد بود؟ چه اتفاقي مي‌افتاد اگر هنگام تحصيل يا براي يافتن كار يا در هر مرحله ديگر از زندگي مجبور نبودي جواب اين سوال را بدهي كه دين و ‌مذهبت چيست و اگر هم كسي از تو اين سوال را مي‌پرسيد ترسي از پاسخت نداشتي و حتي مي‌توانستي بگوي به خدا هم ايماني ندارم چه رسد به اعتقاد به اديان؟ اگر دينت فيلتري نبود براي پذيرفته شدنت در اين يا آن شغل و مقام و موقعيت ريز و درشت، آيا زندگي مردم دردناك مي‌شد؟ تاثير اجبار به دروغگويي درمورد اعتقادات در زندگي يك فرد، در آينده او و جامعه چه تاثيري دارد؟ دروغگويي مداوم و از روي اجبار از انسان چه مي‌سازد؟

1 comment: