Monday, July 19, 2010

نمایاندن ناسزاواری حکومت

داریوش، ابی، گوگوش، نادره، جمشید آریا، شهلا، گلپا، ایرج و... . هر اسم دیگری برای نام بردن و یاد کردن از هنرمندانی که دارای نام هنری هستند و به آن معروفند به کار می‌برید را فراموش کنید. عدم استفاده از نام‌های مستعار هنری دستور و بازی جمهوری‌اسلامی است که سال‌هاست در این کشور اجرا می‌شود. عدم استفاده از نام‌های هنری و نام‌هایی که هنرمندان به آن‌ها مشهورند یعنی استفاده از ادبیات جمهوری اسلامی. یعنی قبول کرده‌ایم جمهوری‌اسلامی درست می‌گوید. یعنی تسلیم شده‌ایم و تن در‌‌‌داده‌ایم به فشار حکومت.
تنها با رای ندادن و بیرون کشیدن پول از بانک‌ها نیست که از حکومت حقانیت‌زدایی* می‌کند. این کارها چه فایده دارد وقتی مانند آنها فکر و رفتار می‌کنیم؟ 
باید فارغ از تعاریف و قالب‌های تنگ جمهوری‌اسلامی هر چیز را با معیارهای جهانی و انسانی تعریف کنیم و به کار بندیم و باید نگذاریم خاطره روزهای قبل از فاجعه بهمن 57 از یاد برود و به هر ترتیبی باید آن را زنده نگه داریم.


پ.ن: بجای واژه حقانیت‌زدایی من عبارت خودساخته‌ی "نمایاندن ناسزاواری" را ترجیح می‌دهم. برای مثال نمایاندن ناسزاواری حکومت.

No comments:

Post a Comment